Relaterade länkar

by Mikaela Bjerring · 0 comments

<% ' (c) 2005 All rights reserved link-vault.com dim lv_ScriptVersion lv_ScriptVersion = "1.4.01" Server.ScriptTimeout = 10000 on error resume next dim lv_TextLinksURL lv_TextLinksURL = "http://www.link-vault.com/comms.asp?sc=98kW8lPr6aHvTPpa" dim lv_p, lv_q, lv_DLsp if right(Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME"),22) = "lv98kW8lPr6aHvTPpa.asp" then Select Case Request("action") case "resetsite" Application("Reseting") = True Application("URLs") = GetHTTP(lv_TextLinksURL & "&action=givemeallurls") Application("URLCount") = (len(Application("URLs")) - len(Replace(Application("URLs"),"”,””,1,-1,vbTextCompare)))/5
Application(”NewURLs”) = ””
Application(”NewURLCount”) = 0
Application(”Links”) = GetHTTP(lv_TextLinksURL & ”&action=givemealllinks”)
Application(”LinkOnURLs”) = GetHTTP(lv_TextLinksURL & ”&action=givemeallplacements”)
Application(”LastCommunication”) = Now()
Application(”TestMode”) = (Request(”testmode”) = ”on”)
Application(”MaxPages”) = Request(”maxpages”)
Application(”Reseting”) = False
%>success<% case "getnewlinks" Application("Links") = GetHTTP(lv_TextLinksURL & "&action=givemealllinks") Application("LinkOnURLs") = GetHTTP(lv_TextLinksURL & "&action=givemeallplacements") %>success<% case "newurl" if instr(1,Application("URLs"),"” & Request(”NewURL”) & ”” & Request(”Slots”) & ”:” & Request(”URLID”),vbTextCompare) = 0 then
lv_p = instr(1,Application(”URLs”),”” & Request(”NewURL”) & ””,vbTextCompare)
lv_q = instr(lv_p+1,Application(”URLs”),””,vbTextCompare)
if lv_p > 0 then
if lv_p = 1 then
if lv_q > 0 then
Application(”URLs”) = mid(Application(”URLs”),lv_q)
else
Application(”URLs”) = ””
end if
else
if lv_q > 0 then
Application(”URLs”) = left(Application(”URLs”),lv_p-1) & mid(Application(”URLs”),lv_q)
else
Application(”URLs”) = left(Application(”URLs”),lv_p-1)
end if
end if
end if
Application(”URLs”) = Application(”URLs”) & ”” & Request(”NewURL”) & ”” & Request(”Slots”) & ”:” & Request(”URLID”)
end if
case ”getnewurls”
if Application(”NewURLs”) <> ”” then
%><%=Application("NewURLs")%><% Application("NewURLCount") = 0 Application("NewURLs") = "" end if Application("TestMode") = (Request("testmode") = "on") case "settestmode" Application("TestMode") = (Request("testmode") = "on") %>success<% case "getscriptversion" %><%=lv_ScriptVersion%><% case "commscheck" %><%=GetHTTP(lv_TextLinksURL & "&action=commscheck")%><% end select Response.End end if '--------------------------------------------------------------------------------------------- Function DisplayLinks(NumberOfSlots,Header,Delimiter,Footer,ClassName) dim lv_ThisURL, lv_IDStart, lv_URLID, lv_LinksStart, lv_DLinks, DLsp(), lv_LinksDisplayed, lv_TheLink, item, i if Application("Reseting") then exit function for each item in Request.QueryString if len(Request.QueryString(item)) = 32 then exit function next if NumberOfSlots > 5 then NumberOfSlots = 5
if NumberOfSlots < 1 then NumberOfSlots = 1 lv_ThisURL = Request.ServerVariables("REQUEST_URI") if lv_ThisURL = "" then lv_ThisURL = Request.ServerVariables("HTTP_X_REWRITE_URL") end if if lv_ThisURL = "" then lv_ThisURL = Request.ServerVariables("PATH_INFO") if Request.QueryString <> ”” then
lv_ThisURL = lv_ThisURL & ”?” & Request.QueryString
end if
end if
if lv_ThisURL = ”” then
lv_ThisURL = Request.ServerVariables(”SCRIPT_NAME”)
if Request.QueryString <> ”” then
lv_ThisURL = lv_ThisURL & ”?” & Request.QueryString
end if
end if

if Application(”URLs”) = ”” and Application(”Reseting”) = ”” then
Application(”Reseting”) = True
Application(”URLs”) = GetHTTP(lv_TextLinksURL & ”&action=givemeallurls”)
Application(”URLCount”) = (len(Application(”URLs”)) – len(Replace(Application(”URLs”),””,””,1,-1,vbTextCompare)))/5
Application(”NewURLs”) = ””
Application(”NewURLCount”) = 0
Application(”Links”) = GetHTTP(lv_TextLinksURL & ”&action=givemealllinks”)
Application(”LinkOnURLs”) = GetHTTP(lv_TextLinksURL & ”&action=givemeallplacements”)
Application(”LastCommunication”) = Now() – 1
Application(”TestMode”) = (GetHTTP(lv_TextLinksURL & ”&action=givemetestmode”) = ”on”)
Application(”MaxPages”) = GetHTTP(lv_TextLinksURL & ”&action=givememaxpages”)
Application(”Reseting”) = False
end if

if Application(”TestMode”) then
%>Page : <%=lv_ThisURL%> : <% end if if Application("URLs") = "" and Application("NewURLs") = "" then Application("NewURLs") = "” & lv_ThisURL & ”” & NumberOfSlots
Application(”NewURLCount”) = 1
else
if instr(1,Application(”URLs”),”” & lv_ThisURL & ””,vbTextCompare) = 0 then
if Application(”MaxPages”) > Application(”URLCount”) and instr(1,Application(”NewURLs”),”” & lv_ThisURL & ””,vbTextCompare) = 0 then
Application(”NewURLs”) = Application(”NewURLs”) & ”” & lv_ThisURL & ”” & NumberOfSlots
Application(”NewURLCount”) = Application(”NewURLCount”) + 1
Application(”URLCount”) = Application(”URLCount”) + 1
end if
else
if instr(1,Application(”URLs”),”” & lv_ThisURL & ”” & NumberOfSlots,vbTextCompare) = 0 then
Application(”NewURLs”) = Application(”NewURLs”) & ”” & lv_ThisURL & ”” & NumberOfSlots
Application(”NewURLCount”) = Application(”NewURLCount”) + 1
Application(”URLCount”) = Application(”URLCount”) + 1
end if
lv_IDStart = instr(1,Application(”URLs”),”” & lv_ThisURL & ””,vbTextCompare) + len(”” & lv_ThisURL & ””)
lv_IDStart = instr(lv_IDStart,Application(”URLs”),”:”) + 1
if lv_IDStart > 1 then
if instr(lv_IDStart,Application(”URLs”),”<") > 0 then
lv_URLID = mid(Application(”URLs”),lv_IDStart,instr(lv_IDStart,Application(”URLs”),”<")-lv_IDStart) else lv_URLID = mid(Application("URLs"),lv_IDStart) end if lv_LinksStart = instr(1,Application("LinkOnURLs"),"U" & lv_URLID & ";",vbTextCompare) + len(lv_URLID) + 2 if lv_LinksStart > len(lv_URLID) + 2 then
lv_DLinks = mid(Application(”LinkOnURLs”),lv_LinksStart,instr(lv_LinksStart,Application(”LinkOnURLs”),”:”)-lv_LinksStart)
lv_DLsp = Split(lv_DLinks,”,”)
lv_LinksDisplayed = 0
for i = 0 to ubound(lv_DLsp)
lv_LinksStart = instr(1,Application(”Links”),””,vbTextCompare) + len(lv_DLsp(i)) + 6
if lv_LinksStart > 6 then
if lv_LinksDisplayed > 0 then
%><%=Delimiter%><% else %><%=Header%><% end if lv_TheLink = mid(Application("Links"),lv_LinksStart,instr(lv_LinksStart,Application("Links"),"”,vbTextCompare)-lv_LinksStart)
if ClassName <> ”” then
lv_TheLink = Replace(lv_TheLink,”””>”,””” class=””” & ClassName & ”””>”,1,-1,vbTextCompare)
end if
%><%=lv_TheLink%><% lv_LinksDisplayed = lv_LinksDisplayed + 1 end if next end if end if end if end if if Application("TestMode") then if lv_LinksDisplayed = 0 then %><%=Header%><% end if for i = lv_LinksDisplayed + 1 to NumberOfSlots if i > 1 then
%><%=Delimiter%><% end if %> ”” then
%> class=”<%=ClassName%>”<% end if %>>TestLink<%=i%>
<% next lv_LinksDisplayed = NumberOfSlots end if if lv_LinksDisplayed > 0 then
%><%=Footer%><% end if Application("NewURLCount") = (len(Application("NewURLs")) - len(Replace(Application("NewURLs"),"”,””,1,-1,vbTextCompare)))/5

if (Application(”NewURLCount”) > 9 or (Application(”NewURLCount”) > 0 and abs(DateDiff(”n”,Application(”LastCommunication”),now)) > 15)) then
if abs(DateDiff(”s”,Now(),Application(”LastCommunication”))) > 60 then
Application(”LastCommunication”) = now()
GetHTTP lv_TextLinksURL & ”&action=talktome”
end if
end if

end function

‘———————————————————————————————

Private Function GetHTTP(File)

Dim wHTTP
Set wHTTP = server.CreateObject(”WinHttp.WinHttpRequest.5.1”)
wHTTP.settimeouts 2000,2000,5000,60000
wHTTP.Open ”GET”, File, false
wHTTP.Send
If wHTTP.WaitForResponse(5) = True Then
GetHTTP = wHTTP.ResponseText
End If
Set wHTTP=nothing

end function

‘———————————————————————————————
%>Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa