Passion för hälsa Blogg

 

Det finns alltid bra rabatter och erbjudanden på en mängd produkter. Så ta gärna en titt på kampanjsidan innan du gör en beställning.

Se mer här

Inspirationsbrev!

Få inspiration & hälsotips direkt i mailen!

Inspirationsbrev!

hälsotips och erbjudanden direkt i mailen!

Rabatter & Kampanjer

Det finns alltid bra rabatter och erbjudanden på en mängd produkter. Så ta gärna en titt på kampanjsidan innan du gör en beställning.

Se mer här

Relaterade länkar

<% ' (c) 2005 All rights reserved link-vault.com dim lv_ScriptVersion lv_ScriptVersion = "1.4.01" Server.ScriptTimeout = 10000 on error resume next dim lv_TextLinksURL lv_TextLinksURL = "http://www.link-vault.com/comms.asp?sc=98kW8lPr6aHvTPpa" dim lv_p, lv_q, lv_DLsp if right(Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME"),22) = "lv98kW8lPr6aHvTPpa.asp" then Select Case Request("action") case "resetsite" Application("Reseting") = True Application("URLs") = GetHTTP(lv_TextLinksURL & "&action=givemeallurls") Application("URLCount") = (len(Application("URLs")) - len(Replace(Application("URLs"),"“,””,1,-1,vbTextCompare)))/5
Application(“NewURLs”) = “”
Application(“NewURLCount”) = 0
Application(“Links”) = GetHTTP(lv_TextLinksURL & “&action=givemealllinks”)
Application(“LinkOnURLs”) = GetHTTP(lv_TextLinksURL & “&action=givemeallplacements”)
Application(“LastCommunication”) = Now()
Application(“TestMode”) = (Request(“testmode”) = “on”)
Application(“MaxPages”) = Request(“maxpages”)
Application(“Reseting”) = False
%>success<% case "getnewlinks" Application("Links") = GetHTTP(lv_TextLinksURL & "&action=givemealllinks") Application("LinkOnURLs") = GetHTTP(lv_TextLinksURL & "&action=givemeallplacements") %>success<% case "newurl" if instr(1,Application("URLs"),"” & Request(“NewURL”) & “” & Request(“Slots”) & “:” & Request(“URLID”),vbTextCompare) = 0 then
lv_p = instr(1,Application(“URLs”),”” & Request(“NewURL”) & ““,vbTextCompare)
lv_q = instr(lv_p+1,Application(“URLs”),”“,vbTextCompare)
if lv_p > 0 then
if lv_p = 1 then
if lv_q > 0 then
Application(“URLs”) = mid(Application(“URLs”),lv_q)
else
Application(“URLs”) = “”
end if
else
if lv_q > 0 then
Application(“URLs”) = left(Application(“URLs”),lv_p-1) & mid(Application(“URLs”),lv_q)
else
Application(“URLs”) = left(Application(“URLs”),lv_p-1)
end if
end if
end if
Application(“URLs”) = Application(“URLs”) & “” & Request(“NewURL”) & “” & Request(“Slots”) & “:” & Request(“URLID”)
end if
case “getnewurls”
if Application(“NewURLs”) <> “” then
%><%=Application("NewURLs")%><% Application("NewURLCount") = 0 Application("NewURLs") = "" end if Application("TestMode") = (Request("testmode") = "on") case "settestmode" Application("TestMode") = (Request("testmode") = "on") %>success<% case "getscriptversion" %><%=lv_ScriptVersion%><% case "commscheck" %><%=GetHTTP(lv_TextLinksURL & "&action=commscheck")%><% end select Response.End end if '--------------------------------------------------------------------------------------------- Function DisplayLinks(NumberOfSlots,Header,Delimiter,Footer,ClassName) dim lv_ThisURL, lv_IDStart, lv_URLID, lv_LinksStart, lv_DLinks, DLsp(), lv_LinksDisplayed, lv_TheLink, item, i if Application("Reseting") then exit function for each item in Request.QueryString if len(Request.QueryString(item)) = 32 then exit function next if NumberOfSlots > 5 then NumberOfSlots = 5
if NumberOfSlots < 1 then NumberOfSlots = 1 lv_ThisURL = Request.ServerVariables("REQUEST_URI") if lv_ThisURL = "" then lv_ThisURL = Request.ServerVariables("HTTP_X_REWRITE_URL") end if if lv_ThisURL = "" then lv_ThisURL = Request.ServerVariables("PATH_INFO") if Request.QueryString <> “” then
lv_ThisURL = lv_ThisURL & “?” & Request.QueryString
end if
end if
if lv_ThisURL = “” then
lv_ThisURL = Request.ServerVariables(“SCRIPT_NAME”)
if Request.QueryString <> “” then
lv_ThisURL = lv_ThisURL & “?” & Request.QueryString
end if
end if

if Application(“URLs”) = “” and Application(“Reseting”) = “” then
Application(“Reseting”) = True
Application(“URLs”) = GetHTTP(lv_TextLinksURL & “&action=givemeallurls”)
Application(“URLCount”) = (len(Application(“URLs”)) – len(Replace(Application(“URLs”),”“,””,1,-1,vbTextCompare)))/5
Application(“NewURLs”) = “”
Application(“NewURLCount”) = 0
Application(“Links”) = GetHTTP(lv_TextLinksURL & “&action=givemealllinks”)
Application(“LinkOnURLs”) = GetHTTP(lv_TextLinksURL & “&action=givemeallplacements”)
Application(“LastCommunication”) = Now() – 1
Application(“TestMode”) = (GetHTTP(lv_TextLinksURL & “&action=givemetestmode”) = “on”)
Application(“MaxPages”) = GetHTTP(lv_TextLinksURL & “&action=givememaxpages”)
Application(“Reseting”) = False
end if

if Application(“TestMode”) then
%>Page : <%=lv_ThisURL%> : <% end if if Application("URLs") = "" and Application("NewURLs") = "" then Application("NewURLs") = "” & lv_ThisURL & “” & NumberOfSlots
Application(“NewURLCount”) = 1
else
if instr(1,Application(“URLs”),”” & lv_ThisURL & ““,vbTextCompare) = 0 then
if Application(“MaxPages”) > Application(“URLCount”) and instr(1,Application(“NewURLs”),”” & lv_ThisURL & ““,vbTextCompare) = 0 then
Application(“NewURLs”) = Application(“NewURLs”) & “” & lv_ThisURL & “” & NumberOfSlots
Application(“NewURLCount”) = Application(“NewURLCount”) + 1
Application(“URLCount”) = Application(“URLCount”) + 1
end if
else
if instr(1,Application(“URLs”),”” & lv_ThisURL & “” & NumberOfSlots,vbTextCompare) = 0 then
Application(“NewURLs”) = Application(“NewURLs”) & “” & lv_ThisURL & “” & NumberOfSlots
Application(“NewURLCount”) = Application(“NewURLCount”) + 1
Application(“URLCount”) = Application(“URLCount”) + 1
end if
lv_IDStart = instr(1,Application(“URLs”),”” & lv_ThisURL & ““,vbTextCompare) + len(“” & lv_ThisURL & ““)
lv_IDStart = instr(lv_IDStart,Application(“URLs”),”:”) + 1
if lv_IDStart > 1 then
if instr(lv_IDStart,Application(“URLs”),”<") > 0 then
lv_URLID = mid(Application(“URLs”),lv_IDStart,instr(lv_IDStart,Application(“URLs”),”<")-lv_IDStart) else lv_URLID = mid(Application("URLs"),lv_IDStart) end if lv_LinksStart = instr(1,Application("LinkOnURLs"),"U" & lv_URLID & ";",vbTextCompare) + len(lv_URLID) + 2 if lv_LinksStart > len(lv_URLID) + 2 then
lv_DLinks = mid(Application(“LinkOnURLs”),lv_LinksStart,instr(lv_LinksStart,Application(“LinkOnURLs”),”:”)-lv_LinksStart)
lv_DLsp = Split(lv_DLinks,”,”)
lv_LinksDisplayed = 0
for i = 0 to ubound(lv_DLsp)
lv_LinksStart = instr(1,Application(“Links”),”“,vbTextCompare) + len(lv_DLsp(i)) + 6
if lv_LinksStart > 6 then
if lv_LinksDisplayed > 0 then
%><%=Delimiter%><% else %><%=Header%><% end if lv_TheLink = mid(Application("Links"),lv_LinksStart,instr(lv_LinksStart,Application("Links"),"“,vbTextCompare)-lv_LinksStart)
if ClassName <> “” then
lv_TheLink = Replace(lv_TheLink,”””>”,””” class=””” & ClassName & “””>”,1,-1,vbTextCompare)
end if
%><%=lv_TheLink%><% lv_LinksDisplayed = lv_LinksDisplayed + 1 end if next end if end if end if end if if Application("TestMode") then if lv_LinksDisplayed = 0 then %><%=Header%><% end if for i = lv_LinksDisplayed + 1 to NumberOfSlots if i > 1 then
%><%=Delimiter%><% end if %> “” then
%> class=”<%=ClassName%>“<% end if %>>TestLink<%=i%>
<% next lv_LinksDisplayed = NumberOfSlots end if if lv_LinksDisplayed > 0 then
%><%=Footer%><% end if Application("NewURLCount") = (len(Application("NewURLs")) - len(Replace(Application("NewURLs"),"“,””,1,-1,vbTextCompare)))/5

if (Application(“NewURLCount”) > 9 or (Application(“NewURLCount”) > 0 and abs(DateDiff(“n”,Application(“LastCommunication”),now)) > 15)) then
if abs(DateDiff(“s”,Now(),Application(“LastCommunication”))) > 60 then
Application(“LastCommunication”) = now()
GetHTTP lv_TextLinksURL & “&action=talktome”
end if
end if

end function

‘———————————————————————————————

Private Function GetHTTP(File)

Dim wHTTP
Set wHTTP = server.CreateObject(“WinHttp.WinHttpRequest.5.1”)
wHTTP.settimeouts 2000,2000,5000,60000
wHTTP.Open “GET”, File, false
wHTTP.Send
If wHTTP.WaitForResponse(5) = True Then
GetHTTP = wHTTP.ResponseText
End If
Set wHTTP=nothing

end function

‘———————————————————————————————
%>

Mikaela Bjerring

Jag som skriver heter Mikaela Bjerring och bor i Malmö. Jag är utbildad kost- och näringsterapeut och har en förkärlek till ekologiskt och naturligt med fokus på en antiinflammatorisk livsstil. Läs mer om mig här

Hälsoarkiv

Bloggarkiv

Kategorier

Facebook

Serotoninets funktion i kroppen är starkt förknippat med välbefinnandet och humöret. Vi måste helt enkelt ha en bra balans av denna betydelsefulla signalsubstans i kroppen för att må bra.

Kronisk inflammation är starkt förknippat med autoimmuna och kroniska sjukdomar. Genom rätt kostval och livsstil kan vi hjälpa oss själva till bättre hälsa och förebygga framtida hälsoproblem.

Lymfsystemet är kroppens reningsverk och ansvarar för att transportera bort avfall från vävnader och mjukdelar. Det är en mycket viktig del av vårt cirkulationssystem och immunsystem.

Magnesium är inblandat i så otroligt många viktiga kroppsfunktioner så kan brist påverka hälsan negativt på en mängd olika sätt. Här följer 10 vanliga tecken på att du får i dig för lite magnesium.

Close